Konak mh. 858 Sk. No:2 K:7 D:703 İzmir

İzmir Araç Değer Kaybı Dava Avukatı

Araç Değer Kaybı Nedir? 2024
Araç değer kaybı, bir kaza sonrası tamir edilen aracın ikinci el piyasa değerinde yaşadığı düşüşü ifade eder. Kazadan sonra onarımın eksiksiz biçimde gerçekleştirilmesi, aracın satış fiyatının, kaza öncesi belirlenen fiyattan daha düşük olmayacağı anlamına gelmez, bu halde aracın satış fiyatı, kazalı hali göz önünde bulundurularak piyasa fiyatından daha düşük olacak şekilde yapılacaktır. Araç değer kaybı masrafının muhatabı, kusur oranında, kusurlu aracın işleteni ve sürücüsünden ya da karşı tarafın sigorta şirketidir.
Araçlarda Değer Kaybı Nasıl Gerçekleşir ve Araç Değer Kaybında Ne Tür Haklar Doğar? 2024
Kazaya karışanın kaza sırasında kusursuz olması ve aracını kusursuz bir şekilde tamir ettirmesi buradan doğan değer kaybına kusursuz kazaya karışanın katlanacağı anlamına gelmemektedir. Bu durumda tam kusursuz olan bir araç sahibi, değer kaybını karşılamak için karşı taraf işleteni veya işleten yerine ruhsat sahibini davalı göstererek mahkemeye başvurup kaza zararlarını talep edebilir.
Kusuru olmayan sürücülerin başvurabileceği diğer bir seçenek de sigorta şirketine başvurmak ve zararlarının karşılanmasını talep etmektir. Bu talep için bir başvuru süresi öngörülmüştür, kaza sonrası ancak 2 yıl içinde trafik sigortasından faydalanmak için sigorta şirketlerine başvurulabilmektedir.
Trafik sigortasının yaptırılmış olduğu hallerde sigorta şirketlerine başvurulabilecek bir diğer seçenek de zorunlu trafik sigortasıdır; bu şekilde araç sigortası güvencesi kapsamında değer kaybı sigorta şirketince karşılanabilir. Bu hallerde zararın karşılanması için bazı şirketler bilirkişi raporunu temel alırken, diğerleri dava açılmasını öngörmüş olabilir.
Araç Değer Kaybı Davası 2024
İlgili mevzuat uyarınca, zarar gören kusursuzun, zarar verenin sigorta şirketine, dava açmadan önce başvurması bir zorunluluktur. Bu başvuru, dava açmanın bir önşartıdır ve sigorta şirketine başvurulmadan yapılan dava başvuruları mahkemeler tarafından dava şartı yokluğu nedeniyle reddedilir. Bu düzenleme, yargıdaki iş yükünün azaltılmasını amaçlamaktadır.
Araç Değer Kaybı Davası İçin Sigorta Şirketine Başvuru Şartı 2024
Zarar görenin, dava açmadan önce zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında ilgili sigorta kuruluşuna yazılı olarak başvuru yapması zorunludur. Sigorta kuruluşu, başvuruyu en geç 15 gün içinde yazılı olarak cevaplamaz yahut cevap talebi karşılamazsa veya cevap tatmin edici olmazsa, zarar gören o halde dava açabilir veya tahkime başvurabilir.
Sigorta şirketine yapılan başvurunun 15 takvim günü olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Sigorta şirketine yapılan başvuruya 15 gün içinde cevap verilmesi fakat karşılanan tazminatın uğranılan zararı tamamen ortadan kaldırmaması halinde, zarar gören sigorta poliçesinin teminatları çerçevesinde kalan tazminat için dava açabilmektedir.
Zarardan doğan hakkın öne sürülmesi Asliye Ticaret Mahkemeleri veya Sigorta Tahkim Komisyonu’nda yapılabilmektedir.
Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır? 2024
Araç değer kaybı davaları, sigorta şirketine başvuru şartı aşaması gerçekleştikren sonra Sigorta Tahkim Komisyonu veya asliye ticaret mahkemesinde asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemesinde açılabilir.

Sigorta şirketlerinin davacı gösterileceği davalarda araç değer kaybı davalarına bakmakla görevli mahkemeler asliye ticaret mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise kazanın meydana geldiği yerdeki mahkeme, davalının bulunduğu yer mahkemesi veya mağdurun bulunduğu yer mahkemesi olabilir. Bu tür davalarda davalılar genellikle kusurlu araç işleten yani sürücüsü yahut sahibi veya kusurlu aracın trafik sigortacısı olabilmektedir.
Araç Değer Kaybı Davası Görevli Mahkeme 2024
Araç Değer Kaybı Davalarında araç değer kaybı davalarına bakmakla görevli mahkemeler asliye ticaret mahkemeleridir, asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemesinde açılabilir.
Araç Değer Kaybı Davalarında Yetkili Mahkeme 2024
Araç Değer Kaybı Davalarında araç değer kaybı davalarına bakmakla yetkili mahkeme, kazanın meydana geldiği yerdeki mahkeme, davalının bulunduğu yer mahkemesi veya mağdurun bulunduğu yer mahkemesi olabilir. Bununla beraber davalı sigorta şirketi ise bunun merkezinin yahut bölge müdürlüğünün bulunduğu yargı çevresi dahilnde de bu davayı açmak mümkündür.
Araç Değer Kaybı Davası Zamanaşımı 2024
Araç değer kaybı davası, zararın ve ziyanın öğrenildiği tarihten itibaren iki yıllık bir zamanaşımı süresine tabidir.
Araç Değer Kaybı Koşulları 2024
Araç değer kaybı talebinde bulunabilmek için belirli koşulların sağlanması şarttır:

  1. Kaza iki taraflı olmalı ve kazada %100 kusurlu olunnmaması gerekir.
  2. Kazada zarar gören araçta hasar oluşmalı ve bu hasar onarılmış olmalıdır.
  3. Hasar gören parçalar önceden başka bir kaza sebebiyle onarılmış olmamalıdır.

Araç değer kaybı taleplerinde kilometre veya yaş sınırı bulunmamaktadır çünkü Anayasa Mahkemesince bu sınırlar iptal edilmiştir.

Değer kaybı talepleri, doğrudan sigorta şirketine başvuru, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru ya da mahkemeye dava açma yoluyla yapılabilmektedir. Sigorta şirketine doğrudan başvuru en hızlı yöntem olsa da, sigorta şirketi telbi yukarıda da değindiğimiz gibi kabul etmeyebilir. Bu halde, sigorta tahkim komisyonuna veya mahkemeye başvurulabilir. Sigorta ve tazminat konularında uzmanlaşmış üyelerden oluşan kurul sigorta tahkim komisyonudur ve kararları bağlayıcıdır.

Değer Kaybı Davası Açma Şartları 2024
Başvurudan itibaren sigorta şirketi 15 gün içinde ödemeyi reddeder veya yaptığı tatmin edici olmaz ise, gerekli evraklarla Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurmak gerekmektedir.
Nasıl Araç Değer Kaybı Başvurusu Yapılır 2024 ?
Araç değer kaybı başvurusunda bulunmak için sigorta şirketine başvurulacağı zaman, kusurlu olan aracın trafik sigortasından talep etmek amacıyla kaza sonrasında belirli belgeleri içeren bir dilekçe ile başvuruda bulunmalıdır. Bu dilekçeye kaza tespit tutanağı, hasar ekspertiz raporu, onarım ekspertiz raporu, araç ruhsatları, fotoğraf ve video eklenmelidir. Bu başvuru, mail, taahhütlü posta, noter ihtarı gibi çeşitli yöntemlerle sigorta şirketine iletilmelidir. Tüm bunların eksiksiz bir şekilde hazırlanması bakımından hukuki destek almak oldukça önemlidir.
Sigorta şirketi yapılan başvuruyu kabul ederek araç değer kaybı parasını aynen veya kısmen ödeyebilir. Başvuru öncesinde alınan bir eksper raporu, sigorta şirketinin yapmış olduğu ödemenin doğruluğu, miktarı ve yeterliliğini belirlemek için önemli bir rehber niteliğindedir.
Sigorta şirketince eksik ödeme yapılası veya hiç ödeme yapılmaması hallerinde, Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde dava açılması ya da arabulucuya başvurulması mümkündür. Arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlanamazsa, artık adliye mahkemelerinde dava açılabilecektir.

Leave a comment