Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın giderilmesi davasında elbirliği ya da paylı mülkiyette bulunan menkul ya da gayrimenkulün aynen taksimi sağlanamadığı için ortaklar arasındaki paydaşlığa son verilerek menkul ya da gayrimenkulün kişisel mülkiyete geçmesi ve paydaşların bu yolla paylarını kazanmaları amaçlanır.   

Ortaklığın giderilmesi davası menkul ya da gayrimenkule ortak olan tüm paydaşlara karşı açılır. Menkul ya da gayrimenkuldeki herhangi bir pay sahibi bu davayı diğer paydaşlara açabilecektir. Ancak dava açılırken davalı olarak tüm paydaşların gösterilmesi gerekmektedir. Ancak dava öncesinde de taraflar aralarında anlaşarak taşınmazın nasıl pay edileceğine karar verebilir ve bu yolla ortaklık sona erdirilebilir. Şayet taraflar anlaşma yolu ile ortaklığı sona erdiremiyorlarsa bu durumda ortaklığın giderilmesi bir diğer adı ile İzale-i Şuyu davası açılması gerekecektir.   Ortaklığın giderilmesi davası açılırken tüm paydaşların davada taraf olarak gösterilmesi şarttır. Şayet dava açılacağı esnada paydaşlardan birisinin ölü olduğu fark edilirse yahut dava devam ederken paydaşlardan birisi ölürse bu durumda mirasçılık belgesi ile birlikte muris olan paydaşın mirasçılarının da davaya eklenmesi gerekir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler 

  Ortaklığın giderilmesi davası açılırken özellikle dikkat edilmesi gereken husus açılacak davada yetkili ve görevli mahkemedir.   Ortaklığın giderilmesi davasında YETKİLİ olan mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Örneğin ortaklığın giderilmesi istenen taşınmaz mal Ankara ili Çankaya ilçesi sınırlarında bulunmakta ise bu davada Ankara mahkemeleri yetkilidir. Görevli mahkeme ise Hukuk Muhakeme Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Yukarıdaki örneğimize devamen, o taşınmaz için bir dava açılması gerektiğinde açılacak olan ortaklığın giderilmesi davası Ankara Sulh Hukuk mahkemelerinde görülecektir.   Ortaklığın giderilmesi davası esnasında da paydaşlar aralarında anlaşarak ve anlaşmayı hakime bildirerek ortaklığın giderilmesini sağlayabilirler. Şayet taraflar dava esnasında da aralarında anlaşamıyor ise ortaklık satış ya da aynen taksim yoluyla giderilir.   Ortaklığın giderilmesi davasında malın aynen taksim edilmesi için paydaşlardan bir tanesinin talebi yeterlidir. Ancak ortaklığın giderilmesi davasında malın aynen taksimi kararı verilebilmesi için paylaşılacak malın bu şartlara uygun olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu aşama bakılması gerekenler paylaştırılacak malın yüzölçümü, paydaş sayısı, niteliği, imar durumu gibi özel halleridir.   Ayrıca özellikle dikkat edilmesi gereken husus paylaşmaya konu olan taşınmaz mal üzerinde kat mülkiyeti kurulup kurulamama durumudur. Şayet taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti kurulması mümkün ise bu taşınmazın satışı ile ortaklığın giderilmesine karar verilemez.   

Taşınmaz malın aynen taksim yolu ile paylaşılması mümkün değilse bu durumda taşınmaz malın satışı neticesinde ortaklığın giderilmesine karar verilecektir. Taşınmazın satışı ise mahkeme yolu ile değil satış memurluğu veya icra daireleri marifeti ile yapılacaktır. Bu durumda satış açık artırma usulü ile yapılacak olup ihale tüm halka açılacaktır. Ancak paydaşların kendi aralarında anlaşmaları halinde açık artırma ihalesi sadece paydaşlar arasında da yapılabilecektir. Bu durumda satış sadece ortaklar arasında yapılır.   Ortaklığın giderilmesi davasının ne kadar süreceği, dava hakkında kararın ne zaman çıkacağı birden fazla etmene bağlıdır. Bu tür davalarda paydaş sayısı, paydaşların tutum ve davranışları, paylaşılması gereken taşınmazın hukuki durumu, değeri, konumu ve davanın açılmış olduğu mahkemenin iş yoğunluğu davanın kararı açısından oldukça önemlidir. Ortaklığın giderilmesi davaları günümüzde ortalama 10-12 ay içerisinde sonlanabilecek ama yukarıda saydığımız etmenlere bağlı olarak çok daha uzun da sürebilecek dava türlerindendir.   Ortaklığın giderilmesi davası harca tabi bir dava türü olduğu için davayı açan tarafın öncelikle dava açarken mahkemeye bir kısım harçları ödemesi de şarttır. Ancak dava sonuna gelindiğinde bu harçlar paydaşlar arasında payları oranında taraflara yüklenecektir.  

Leave a comment