Reddi Miras Hangi Durumlarda Yapılır

Mirasın reddi ile mirasçılara mirasçılık sıfatını kabul etmeme imkanı verilmiştir. Mirasın reddi mirasçının kendi fikrinden yani iradesinden doğabileceği gibi kanunun getirdiği bir karineden dolayı da olabilecektir. Mirasçının iradesinden kaynaklanan redde gerçek red, kanundan kaynaklanan redde ise hükmi red denilmektedir. 

Red beyanında bulunan mirasçının mutlaka fiil ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Red beyanında bulunma kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olmadığı için istenmesi durumunda temsilci kullanılabilecektir. Medeni Kanunundaki ilgili madde düzenlemesine göre mirasın reddi süresi 3 AYDIR. Mirasın reddi beyanı yenilik doğurucu bir beyan olduğu için bu süre de hak düşürücü süredir. Üç aylık süre içerisinde miras reddedilmez ise miras kabul edilmiş sayılacaktır.

Kanunda düzenlenmiş bu üç aylık süre ne zaman başlar?

Ret süresinin başlangıcı yasal mirasçılar için ölümün ve kendilerinin mirasçı olduklarını öğrendikleri andır. Yani yasal mirasçılar için mirasın reddi süresi aslında miras bırakanın ölümü ile başlayacaktır.  Ancak yasal mirasçı mirasçılık sıfatını bilmiyor ise bu süre mirasçılık sıfatının öğrenilmesi ile başlar. 

Mirasın reddi kanunda belli şartlara bağlanmıştır. Bir mirasçının mirası reddedebilmesi için bu ret beyanını sulh hukuk mahkemesine sözlü ya da yazılı olarak iletmesi gereklidir. Yine yapılan bu reddin kayıtsız ve şartsız olması da şekil şartıdır.

Mirası reddeden mirasçı geçmişe etkili olarak, miras bırakanın ölümünden itibaren mirasçılık sıfatını kaybeder. Bu sebeple de mirası reddeden mirasçı sanki miras bırakandan önce ölmüş gibi düşünülür. Tüm bunların sonucunda ise terekede saklı paylar ve tasarruf oranları mirası reddeden mirasçı hiç yokmuş gibi hesaplanır.   Mirasın reddi yenilik doğuran bir irade açıklaması olduğu için sulh hukuk hakimine irade açıklaması yapıldığı an hüküm doğurur. Bu sebeple irade açıklamasından sonra bu irade beyanının geri alınması mümkün değildir. Geçerli bir irade açıklamasının geri alınması mümkün değil iken irade bozukluğu olan bir açıklamanın ise iptal edilmesi mümkün olacaktır.  

Leave a comment